ФНИ представи три успешни научни проекта на 10 април 2019 г.

Научните резултати от три успешни проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), обещават да променят начина, по който социализираме културното наследство, да подобрят образователната среда, да спомогнат за характеризиране на лечебни растения и да изследват важни физични процеси в микросистемите. ФНИ представи трите успешни проекта на 10 април 2019 г. като част от серия събития, насочени към популяризация на резултатите от проекти, финансирани от Фонда.

Събитието се проведе в Института по механика (ИМЕХ) към Българската академия на науките и бе открито от проф. д-р Петър Джонджоров, директор на ИМЕХ. „Общото между представените днес проекти е, че те са отличени от ФНИ.

Акценти от представените проекти:

– „Модели за социализация на културно-историческо наследство в ‘интелигентен град’“ – проф. д-р София Василева, Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ)

Съвременните информационно и комуникационни технологии (ИКТ) предоставят огромни възможности в областта на социализацията на културното наследство. Темата е нова не само на национално, но и на международно равнище. В преобладаващата си част изследванията са ориентирани или към културното наследство, или към технологичните проблеми на цифровизацията на наследството, но до момента липсват интердисциплинарни изследвания, свързани с възникващите нови модели на социализация на наследството и като последващ резултат – тяхното експериментално внедряване, с участието на представители на всички заинтересовани страни.

Научният проект е силно интердисциплинарен. Работната хипотеза се основава на възможностите, които предлага развитието на виртуалната реалност като съвременен подход, който да бъде включен в образованието в областта на културното наследство и в социализацията на наследството. През първия етап от проекта е разработена система за холограмна виртуална реалност. Иновативният продукт – цялостна система за за виртуална реалност (холограмна витрина) е поставен вБиблиотечно-информационния център на УниБИТ и до него имат свободен достъп студенти и преподаватели. Системата вече се използва в процеса на обучение в областта на културното наследство и информационните технологии. По време на представянето, проф. Василева покани всички гости да заповядат да се запознаят със системата на живо.

Част от проучванията, извършени по проекта са отпечатани в монография истудия. Постигнатите резултати и разработените научни продукти саинтегрирани в образователния процес и създават условия за насърчаване наинтерактивните форми на преподаване и обучение. Резултатите се използват занасърчаване на обмена на научен и практически опит между образователни,научни и културни институции. Очаква се резултатите да намерят приложимоств съвременните изложбени концепции за дигитално представяне на музейниекспонати.